Left Banner

Left Banner

PIRKIMO – PARDAVIMO TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau vadinama – Taisyklės), jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnele prie teiginio „Susipažinau su Syvas.lt taisyklėmis ir su jomis sutinku“), yra abiems šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame apibrėžiamos Pirkėjo ir internetinės parduotuvės (toliau vadinama – Pardavėjas) teisės bei pareigos, prekių pirkimo ir atsiskaitymo už jas sąlygos, šalių atsakomybė, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka ir kitos nuostatos, susijusios su prekių pirkimu – pardavimu Syvas.lt internetinėje parduotuvėje.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę keisti, taisyti ir papildyti šias Taisykles. Pardavėjo daromi pakeitimai siejami su galiojančiais teisės aktų reikalavimais ir neprieštarauja sveikos nuovokos principams.

1.3. Pirkėjas, sutikdamas su Taisykėmis, patvirtina, kad jis yra veiksnus ir turi teisę pirkti prekes Syvas.lt internetinėje parduotuvėje.

2. Pirkimo – pardavimo sutarčių sudarymas

2.1. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas internetinėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia mygtuką „Užsakyti“.

2.2. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma Syvas.lt internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

3. Pirkėjo teisės

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Syvas.lt internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir internetinės parduotuvės nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas turi teisę grąžinti prekes, pirktas Syvas.lt internetinėje parduotuvėje, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu: info@syvas.lt, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų. Grąžinimo sąlygos ir kita informacija nurodyta Taisyklių 9 punkte „Prekių grąžinimas ir keitimas“.

4. Pirkėjo įsipareigojimai

4.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

4.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

4.4. Pirkėjas, naudodamasis internetine parduotuve Syvas.lt, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, nurodytų internetinėje parduotuvėje, taip pat nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5. Pardavėjo teisės

5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis internetine parduotuve.

5.2. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs apmokėti pagal Taisyklių 7.2.2 punktą, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

5.3. Kai Pirkėjas pasirenka už prekes apmokėti pagal Taisyklių 7.2.1 punktą, Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, susisiekia su Pirkėju užsakyme nurodytu telefonu. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 3 (tris) darbo dienas.

6. Pardavėjo įsipareigojimai

6.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės Syvas.lt teikiamomis paslaugomis.

6.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir „Taisyklėse dėl asmens duomenų apsaugos“ nustatytus atvejus.

6.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu Taisyklių 8 punkte nurodytomis sąlygomis.

6.4. Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 7 (septynias) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

7. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

7.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais.

7.2. Atsiskaityti už prekes galima trimis būdais:

7.2.1. Apmokėjimas banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas perveda pinigus į MB Syvas” banko sąskaitą.

7.2.2. Apmokėjimas už prekes elektroninės bankininkystės būdu, naudojantis internetinėje parduotuvėje Syvas.lt įdiegta Paysera.lt sistema.

7.2.3. Apmokėjimas per Paypal sistemą.

7.3. Gavus sėkmingą apmokėjimą už prekes, užsakymas suformuojamas ir paruošiamas siuntimui per 2 (dvi) darbo dienas.

8. Prekių pristatymas

8.1. Prekių pristatymas pirkėjo nurodytu adresu:

8.1.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą.

8.1.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

8.1.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

8.1.4. Pardavėjas prekes pristato per 2-4 dienas, kai prekės yra Pardavėjo sandėlyje, ir 7 dienas, kai prekės yra tiekėjų sandėliuose. Jei prekės Pardavėjas neturi sandėlyje ir jos taip pat neturi tiekėjai savo sandėlyje, tada Pardavėjas grąžina pinigus už neturimas prekes Pirkėjui.

8.1.5. Taisyklių 8.1.4 punkte nurodyti terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo tiekėjų sandėliuose tuo metu nėra reikiamų prekių. Taip pat Pardavėjas neatsako už kurjerių įsipareigojimą prekes pristatyti per 2-4 darbo dienas.

8.1.6. Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

8.1.7. Visais atvejais, padarius užsakymą, klientas yra informuojamas apie patikslintą pristatymo terminą.

8.1.8. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

8.1.9. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (sulūžusi, įplėšta ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.

8.1.10. Tais atvejais, kai priėmus prekes Pirkėjas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamas prekių komplektas arba pateiktos prekės nėra tinkamo dydžio, spalvos ar kitų matmenų, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją.

8.1.11. Esant nestandartinei siuntai, Pirkėjas papildomai informuojamas apie tikslią pristatymo kainą.

9. Prekių grąžinimas ir keitimas

9.1. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, ūkio ministro 2012 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 4-243 patvirtintomis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“.

9.2. Tinkamos kokybės prekių grąžinimo sąlygos:

9.2.1. Tinkamos kokybės įsigytas prekes galima grąžinti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo jų pristatymo dienos.

9.2.2. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje.

9.2.3. Prekė turi būti nesugadinta.

9.2.4. Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą prekę, nevertinami kaip esminiai prekės išvaizdos pakeitimai).

9.2.5. Prekė turi būti pilnos komplektacijos.

9.2.6. Už kurjerių paslaugas sumoka Pirkėjas.

9.3. Nekokybiškų prekių grąžinimo sąlygos:

9.3.1. Netinkamos kokybės prekes galima grąžinti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo jų pristatymo dienos.

9.3.2. Grąžinamos prekės defektai atsirado ne dėl Pirkėjo kaltės.

9.3.3. Grąžinama prekė yra ne pilnos komplektacijos.

9.5. Visais atvejais grąžinant prekę, būtina pateikti prekės įsigijimą patvirtinantį dokumentą.

9.6. Pinigai už grąžintas prekes pervedami į Pirkėjo banko sąskaitą.

10. Atsakomybė

10.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas registracijos formoje pateikia netikslius duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

10.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Syvas.lt internetine parduotuve.

10.3. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Syvas.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

10.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

10.5. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

10.6. Atsiradus žalai, kaltoji pripažinta šalis atlygina nukentėjusiai šaliai tiesioginius nuostolius.

11. Baigiamosios nuostatos

11.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

11.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

11.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.